Chuỗi Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh

TP. Hà Nội: 11 & 12/11/2023

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/11/2023
Chuyên đề 1: Mô hình kinh doanh & Các nguyên lý quản trị bất biến
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 09 & 10/12/2023

TP. Hồ Chí Minh: 16 & 17/12/2023
Chuyên đề 2: Chiến lược kinh doanh – Xây dựng & vận hành
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 13 & 14/01/2024

TP. Hồ Chí Minh: 20 & 21/01/2024
Chuyên đề 3: Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 09 & 10/03/2024

TP. Hồ Chí Minh: 16 & 17/03/2024
Chuyên đề 4: Xây dựng doanh nghiệp thực thi & đam mê khách hàng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 13 & 14/04/2024

TP. Hồ Chí Minh: 20 & 21/04/2024
Chuyên đề 5: Chiến lược nhân sự
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 11 & 12/05/2024

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/05/2024
Chuyên đề 6: Chiến lược tài chính
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/06/2024

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/06/2024
Chuyên đề 7: Chiến lược Marketing
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 13 & 14/07/2024

TP. Hồ Chí Minh: 20 & 21/07/2024
Chuyên đề 8: Bán hàng chuyên nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 10 & 11/08/2024

TP. Hồ Chí Minh: 17 & 18/08/2024
Chuyên đề 9: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 14 & 15/09/2024

TP. Hồ Chí Minh: 21 & 22/09/2024
Chuyên đề 10: Quản trị vận hành & chuỗi cung ứng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 12 & 13/10/2024

TP. Hồ Chí Minh: 19 & 20/10/2024
Chuyên đề 11: Quản trị rủi ro
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 09 & 10/11/2024

TP. Hồ Chí Minh: 16 & 17/11/2024
Chuyên đề 12: Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – Tái cấu trúc – Tái lập)
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Chuyên Sâu Học Qua Zoom

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/11/2023

Chuyên đề 1: Mô hình tổ chức công ty
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/11/2023

Chuyên đề 2: Chinh phục sự hỗn loạn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/01/2024

Chuyên đề 3: Thương hiệu lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/01/2024

Chuyên đề 4: Quyền lực mềm trong lãnh đạo nữ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 24/02/2024

Chuyên đề 5: Lựa chọn đối tác trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 25/02/2024

Chuyên đề 6: Kỹ năng ra quyết định
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 30/03/2024

Chuyên đề 7: Giao việc ủy quyền
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 31/03/2024

Chuyên đề 8: Quản trị khủng hoảng & tạo sức bậc sau khủng hoảng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/04/2024

Chuyên đề 9: Quản trị hành vi tổ chức
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/04/2024

Chuyên đề 10: Mối quan hệ & phát triển mối quan hệ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/05/2024

Chuyên đề 11: Mật mã tài năng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/05/2024

Chuyên đề 12: Quản trị nhân tài
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 29/06/2024

Chuyên đề 13: Tuyển nhân sự
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 30/06/2024

Chuyên đề 14: Đọc báo cáo tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/07/2024

Chuyên đề 15: Quản trị thanh khoản & xử lý nợ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/07/2024

Chuyên đề 16: Định chế tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 03/08/2024

Chuyên đề 17: Chốt sale
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/08/2024

Chuyên đề 18: Truyền thông giao tiếp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 07/09/2024

Chuyên đề 19: Thương hiệu doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 08/09/2024

Chuyên đề 20: Quản trị mâu thuẫn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/10/2024

Chuyên đề 21: Động viên nhân viên
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 06/10/2024

Chuyên đề 22: Đàm phán thương lượng
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Phát Triển Bản Thân

TP. Hà Nội: 25/11/2023

TP. Hồ Chí Minh: 02/12/2023
Chuyên đề 1: Tư Duy
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 26/11/2023

TP. Hồ Chí Minh: 03/12/2023
Chuyên đề 2: Kỹ năng tự học
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/12/2023

TP. Hồ Chí Minh: 06/01/2024
Chuyên đề 3: Thành công & các nhân tố lõi của thành công
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/12/2023

TP. Hồ Chí Minh: 07/01/2024
Chuyên đề 4: Con đường tới thành công
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/03/2024

TP. Hồ Chí Minh: 02/03/2024
Chuyên đề 5: Các nguyên tắc quyền lực
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/03/2024

TP. Hồ Chí Minh: 03/03/2024
Chuyên đề 6: Lãnh đạo 360°
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 25/05/2024

TP. Hồ Chí Minh: 06/04/2024
Chuyên đề 7: Mật mã tài lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 26/05/2024

TP. Hồ Chí Minh: 07/04/2024
Chuyên đề 8: Thuyết trình
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/06/2024

TP. Hồ Chí Minh: 01/06/2024
Chuyên đề 9: Thái độ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/06/2024

TP. Hồ Chí Minh: 02/06/2024
Chuyên đề 10: Trang bị (Huấn luyện) cho người khác
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/08/2024

TP. Hồ Chí Minh: 06/07/2024
Chuyên đề 11: Cố vấn (Giúp đỡ) cho người khác
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 25/08/2024

TP. Hồ Chí Minh: 07/07/2024
Chuyên đề 12: Làm việc nhóm
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 26/10/2024

TP. Hồ Chí Minh: 28/09/2024
Chuyên đề 13: Kỹ năng giải quyết vấn đề
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 27/10/2024

TP. Hồ Chí Minh: 29/09/2024
Chuyên đề 14: Hạ gục nhà tuyển dụng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/11/2024

TP. Hồ Chí Minh: 02/11/2024
Chuyên đề 15: Nghệ thuật quyến rũ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/11/2024

TP. Hồ Chí Minh: 03/11/2024
Chuyên đề 16: Quản trị cảm xúc
January 01, 2021
12 AM