Chuỗi Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 20 & 21/11/2021

Chuyên đề 1: Mô hình kinh doanh & các nguyên lý quản trị bất biến
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 18 & 19/12/2021

Chuyên đề 2: Chiến lược kinh doanh – Xây dựng & vận hành
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 15 & 16/01/2022

Chuyên đề 3: Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26 & 27/02/2022

Chuyên đề 4: Xây dựng doanh nghiệp thực thi & Xây dựng doanh nghiệp hướng tới khách hàng
January 01, 2021
12 AM

Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom Trên Toàn Quốc: 19 & 20/03/2022

Chuyên đề 5: Tuyển – Dùng – Giữ - Sa thải nhân sự trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 23 & 24/04/2022

Chuyên đề 6: Tài chính dành cho lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 21 & 22/05/2022

Chuyên đề 7: Marketing hiện đại: Chiến lược và hoạt động
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 18 & 19/06/2022

Chuyên đề 8: Bán hàng chuyên nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 16 & 17/07/2022

Chuyên đề 9: Xây dựng văn hóa & Thương hiệu doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 20 & 21/08/2022

Chuyên đề 10: Quản trị chuỗi cung ứng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 17 & 18/09/2022

Chuyên đề 11: Quản trị rủi ro trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 22 & 23/10/2022

Chuyên đề 12: Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – Tái cấu trúc – Tái lập)
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Tài Chính Chuyên Sâu

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 06 & 07/11/2021

Chuyên đề 1: Đọc báo cáo tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 06 & 07/11/2021

Chuyên đề 2: Ngừa và Xử lý nợ có vấn đề
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 12/03/2022

Chuyên đề 3: Các cân đối tài chính trong doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 13/03/2022

Chuyên đề 4: Thẩm định lòng tin trong công nợ của doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/06/2022

Chuyên đề 5: Quản trị thanh khoản
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/06/2022

Chuyên đề 6: Phương pháp giảm phí trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 06/08/2022

Chuyên đề 7: Quản trị nguồn vốn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 07/08/2022

Chuyên đề 8: Định chế tài chính (Ngân hàng & Phi ngân hàng)
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Nhân Sự Chuyên Sâu

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/12/2021

Chuyên đề 1: Quản trị nhân tài
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/12/2021

Chuyên đề 2: Kỹ năng ra quyết định
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 02/04/2022

Chuyên đề 3: Kỹ năng động viên nhân viên
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 03/04/2022

Chuyên đề 4: Kỹ năng quản trị cảm xúc trong công việc
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 07/05/2022

Chuyên đề 5: Kỹ năng bố trí – Phân công – Phân nhiệm – Ủy quyền & Phương pháp đánh giá hiệu suất nhân viên
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 08/05/2022

Chuyên đề 6: Kỹ năng đàm phán
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 02/07/2022

Chuyên đề 7: Lựa chọn đối tác trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 03/07/2022

Chuyên đề 8: Các mô hình tổ chức doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 10/09/2022

Chuyên đề 9: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 11/09/2022

Chuyên đề 10: Kỹ năng giải quyết khủng hoảng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 08/10/2022

Chuyên đề 11: Kỹ năng quản trị mâu thuẫn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 09/10/2022

Chuyên đề 12: Lãnh đạo 360°
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Lẻ

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 16/04/2022

Chuyên đề 1: Mối quan hệ và quản trị mối quan hệ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 14/05/2022

TP. Hồ Chí Minh: 28/05/2022
Chuyên đề 2: Thái độ – Yếu tố quyết định thành công
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 15/05/2022

TP. Hồ Chí Minh: 29/05/2022
Chuyên đề 3: Trang bị cho người khác
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 15/10/2022

TP. Hồ Chí Minh: 24/09/2022
Chuyên đề 10: Nghệ thuật quyến rũ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 16/10/2022

TP. Hồ Chí Minh: 25/09/2022
Chuyên đề 11: Quản lí bản thân
January 01, 2021
12 AM